Mekaniskt ventilerade golv och väggar
Åtgärder för problem med fukt, lukt, radon och emissioner
0451-744 220   ¦   info@japeventgolv.se   ¦   Kontakta oss

Projektguide

Vägledning för ett lyckat projekt

östersund_montering.jpgDetta är en vägledning så att förfrågan och projektering går så smidigt som möjligt. Vi tar fram förslag och offert helt kostnadsfritt och all vår vägledning och support också fri, förbered dig så väl du kan så att vi undviker onödiga revideringar.

Har du några frågor på vägen så är du alltid välkommen att kontakta oss. 

Läs mer om:
Projektstatus
Omfattning
Ritning
Förutsättningar och önskemål
Montör
Tidsplan
Kalkyl och finansiering

 


 

Projektstatus
- I vilket skede är projektet?

Om det är ett framtida projekt eller ett hus ute på försäljning så räcker ofta en preliminär uppskattning av kostnaden. Men är det ett mer definitivt projekt så gör vi en fullständig projektering med förslag och offert på materialet.

 

Gå vidare:

 
   

Omfattning
- Vad är behovet och vilka ytor ska ventileras?

Detta är en viktig fråga som bör utredas och måste bestämmas innan projekteringen påbörjas. Det självklara svaret på denna fråga är förstås; där det finns behov kan ett Jape Ventgolv vara lösningen. Ofta är det vad rummet ska användas till som styr vad som behöver göras, exempelvis ett förrådsutrymme i en källare har inte samma behov som en gillestuga eller ett sovrum. Det kan även vara det ekonomiska som styr, exempelvis om det finns nyrenoverade våtutrymmen kan dessa i vissa fall uteslutas. Är det golv och/eller väggar som ska ventileras? I många fall kan de kopplas ihop om både golv och väggar ska ventileras.

Jape gör inga utredningar men kan ge generella råd när det gäller val av åtgärd och omfattning. Jape Ventgolv AB ansvarar ej för val av felaktig eller undermålig åtgärd.
Det ingår ett förslag och en revidering i en projektering, se därför till att vi får korrekta uppgifter innan vår projektering startar.

 

Gå vidare:

 • Se Japes vägledning när det gäller behov/problem.
 • Gör en egen inventering vilka ytor som ska åtgärdas.
 • Anlita ett besiktningsföretag som kan göra en utredning, många av Jape Ventgolvs utbildade kontrollanter gör denna typ av besiktning.
 
   

Ritning
- Finns det någon bra ritning tillgänglig?

Ritningen är den viktigaste informationen för vår projektering. Därför är det viktigt att den är bra och korrekt. Skalenlig och/eller måttsatt. En vanlig planritning över hela våningsplanet är det bästa, då kan vi även se och anpassa projekteringen efter övriga ytor. Endast mått på ett rum eller dålig ritning försvårar vår projektering och vi behöver lägga tid för att skapa eller rätta till ritningen. Behöver du rita och förklara på ritningen så skicka även originalritningen utan dessa noteringar. Fotograferade ritningar blir alltid skeva och ur skala, ett tips är att använda en smartphones skanningfunktion i stället. 

Det lättaste sättet att skaffa en korrekt ritning brukar vara att vända sig till kommunens byggnadskontor. De har alltid den senaste bygglovsritningen och de flesta kommuner har en e-tjänst så att det är mycket enkelt att få ut den.

Bilder på rummen är ett mycket bra komplement till ritningen, då får vi en bättre uppfattning hur ytorna ser ut.

 

Gå vidare:

 • Se Japes vägledning för att skicka in ritning.
 • Kontakta kommunens byggnadskontor för att få ut senaste bygglovsritning.
 • Upprätta en egen ritning eller skiss.
 • Skicka ritningen till Jape Ventgolv via kontaktformuläret eller e-post: info@ventgolv.se
 
   

Förutsättningar och önskemål
- Hur ser den befintlig konstruktion ut och var kan detaljer som exempelvis fläkt placeras?

Ju mer relevant information vi får ta del av desto bättre kan vi få till projekteringen. Det kan vara vissa frågor som inte går att svara på i ett tidigt stadie, då kan vi göra kvalificerade antagande för att komma vidare. Har du inte kännedom om vårt system kan det vara svårt att förstå innebörden av vissa val, vi gör vårt bästa för att vägleda till bästa möjliga system.

Placering av fläkt: En av de första saker som bestäms i ett projekt är placering av fläkt, om det finns önskemål så ange detta. Det är mycket att ta hänsyn till så det är inte alltid den önskade placeringen är den mest optimala, men vi gör vårt bästa för att få till en placering som passar. Normalt sett blir placeringen vid en yttervägg men kan ha en mer central placering i huset om man väljer en invändig fläkt. Om ett projekt delas upp i flera sektioner utformas de så att det går mot samma punkt, detta för att minimera antal fläktar och rördragning. I projekteringen tar vi stor hjälp av ritning, google maps och bilder om det finns tillgängligt.

Typ av fläkt:
 Det finns 2 varianter av fläkt; utvändig fasadfläkt eller fläkt för invändig montering. I de flesta fall är det enklaste sättet att gå ut genom fasad eller grundmur och montera en fasadfläkt på utsidan. Fördelarna är många, bland annat att man inte behöver ha genomföring genom ett tätt skikt såsom tak. Avluften är direkt vid fläkten så att ev kondens droppar rakt ner på marken. Även ljudmässigt och utrymmesmässigt är fasadfläkt en fördel. Men i vissa fall är det bättre med en invändig fläkt. Exempelvis när en fasadfläkt inte passar in rent utseendemässigt eller att det finns risk att den stör med ljud eller lukt. Ett exempel på detta är radhus där det finns entré eller uteplats längs ytterväggarna och dessutom direkt anslutning till en granne. Då kan det vara bättre med en invändig fläkt och gå ut genom yttertaket. Utmaningen kan då vara att få till rördragningen via en eller flera våningsplan. I enplanshus med kallvind kan det också vara lämpligt med invändig fläkt för att slippa rördragningen i bostadsutrymmet. Rör utanför den sk klimatzonen måste kondensisoleras.

Innerväggar: Avgränsande innerväggar kan också vara en avgörande faktor hur utformningen blir. Är det väggar som står ner mot betongen och som ska stå kvar? Eller ska/kan de lyftas upp och ställas på distansmattan? Generellt eftersträvas så stora ytor som möjligt, detta kan göras genom att seriekopplakoppla flera rum. I vissa fall kan en passage genom en vägg vara nödvändig för att få till en större och mer effektiv yta. Om en vägg utgör en brandcellsgräns eller har höga ljudkrav så är det också viktig information, de ska stå ner mot betongen och påverkar vilka rum som kan kopplas ihop och placering/antal fläktar.

Bygghöjd:
 Materialmässigt har bygghöjden på golvet inte särskild stor betydelse, men det är viktig information så att rätt material levereras, exempelvis förhöjning till golvstos. Denna information är också viktig så att vi på Jape kan ge korrekt information om exempelvis avjämning, cellplast, golvvärme, övergolv etc.

Typ av rum: I många fall kan vi se om en yta är ett vanligt torrt utrymme eller ett våtutrymme. Då anpassas de olika detaljerna, exempelvis undviks tilluft i ett våtutrymme och måste det ändå kunna komma ner luft i golvet så har vi speciellt utformade detaljer. I vissa fall ska golvmattan ha uppvik även om det inte är ett riktigt våtutrymme, då behövs en speciell typ av tilluftsdon. 

Punktsug: Detta är röret som går ner i golvet och suger luft. Det finns två olika typer av punktsugar att välja mellan, dels cirkulärt 80 mm spirorör och dels den rektangulära kanalen Jape Punktsug. De har lite olika egenskaper som kan styra valet. Se jämförelsetabell.

Radon: Om åtgärden med det ventilerade golvet innefattar även radon behövs det extra tätningsmaterial. 

 

Gå vidare:

 • Gör en egen inventering hur den befintliga konstruktionen är uppbyggd och fundera på vilka alternativ som passar det aktuella projektet. Ta hjälp av en expert vid behov, exempelvis utbildad montör eller behörig kontrollant.
 • Se information i vår broschyr för olika alternativ på detaljer
 • Se information om olika typer av övergolv
 • Kontakta Jape för information och vägledning
 
   

Montör
- Vem ska montera det ventilerade golvet?

Monteringen av Jape Ventgolv ska utföras av en behörig montör för att installationen kunna bli P-märkt. Utbildning och genomgång av projektet via telefon ingår om montören inte har monterat Jape Ventgolv tidigare. Detta gäller både privatpersoner och byggföretag. En normalhändig hemmafixare brukar klara av en installation utan större problem. Vi har utförliga monteringsanvisningar, fri support och dessutom kontrolleras golvet av behörig kontrollant innan övergolvet läggs. Skulle det vara avvikelser som påverkar funktionen eller läckage åtgärdas detta.

Det finns byggföretag runt om i hela landet som är utbildade montörer för Jape Ventgolv. Kontakta oss så förmedlar vi kontaktuppgifter till en montör i ditt område. Det går också utmärkt att anlita ett företag som inte har monterat Jape Ventgolv tidigare, montören utbildas när projektet kör igång. Det brukar vara en fördel att välja den hantverkaren man redan har på plats och känner till projektet. De kan då även styra arbetet och alternera med andra arbeten om det finns behov. (projektledning)

Fläkt kan monteras av montören och kopplas in av behörig elektriker, detta gäller även driftvakt och larmlampa. Rör monteras normalt av montören men vid större projekt kan detta utföras av ett ventilationsföretag.

 

Gå vidare:

 • Kontakta byggföretag och se om de kan utföra monteringen. Begär in offerter.
 • Kontakta Jape Ventgolv så förmedlar vi kontaktuppgifter till en montör i ditt område.
 • Hemmafixare: Studera monteringsanvisning och gör bedömningen om du klarar monteringen själv.
 
   

Tidsplan
- När ska projektet i gång?

Är det ett pågående bygge som snabbt behöver ett ventilerat golv för att komma vidare eller är det just nu i planeringsstadiet och det finns tid att förbereda projektet?

Projekteringen där vi gör ett förslag och offert på materialet är klart inom en vecka normalt sett. Är det mer bråttom prioriterar vi projektet och försöker få det färdigt inom önskad tid. Vissa perioder då vi har många projekt att hantera kan projekteringen ta längre tid. Leverans av material kan ske omgående vid beställning, i praktiken betyder det tidigast dagen efter beställning. Frakten tar 1-2 dagar beroende på var projektet ligger.

Projekt där man ännu inte har tillgång till huset är det en fördel att vänta med projekteringen så att alla förutsättningar är kända. Risken är annars att det blir revideringar i onödan. Preliminär utformning och kostnadsuppskattning kan i dessa fall vara tillräcklig tills vidare.

Många gånger är hantverkaren som ska utföra installationen avgörande för att projektet komma i gång i önskad tid. Det kan vara flera månaders väntetid innan de kan påbörja projektet. Se därför till att hitta och avtala tid för besök så de kan göra en offert och tidplan. 

Se även till att boka upp övriga hantverkare och kontrollant som behövs i projektet. Kontrollant till täthetskontrollen (innan övergolv är lagt) är viktig så att projektet inte stannar upp. Preliminärboka kontrollanten innan eller tidigt i projektet, det kan vara väntetid i flera veckor, speciellt kring semester och jul/nyår. Anlitar du en montör så är det ofta deras uppgift och ansvar att boka upp under entreprenörer och kontrollant.

 

Gå vidare:

 • Skicka ritning och övrigt underlag för en komplett projektering så att det ligger färdigt.
 • Gå igenom ritning och anvisningar från Jape Ventgolv så att projekteringen är korrekt så att det inte blir försening på grund av ev revidering.
 • Kontakta montören i god tid för att se om de är tillgängliga när det ska utföras.
 • Kontakta även övriga hantverkare om du ska göra jobbet i egen regi, exempelvis flytspackling, elinstallation och kontrollanter.
 • Beställ materialet i god tid så att det är på plats när monteringen ska starta.
 • Boka utbildning i god tid.
 
   

Kalkyl och finansiering
- Vad kostar hela projektet?

Kostnaden för ett Jape Ventgolv varierar beroende på omfattning, ytornas egenskaper, utformning och till viss del vilka val som görs. De flesta projekt är unika så därför gör vi en grundlig projektering med offert för varje enskilt projekt. Vägledning vad ett ventilerat golv kostar finns på vår hemsida. Tänk på att det är materialkostnaden vi anger, uppgifter om monteringstiden finns också på hemsidan. Anlitar du en montör så kan de göra en offert eller kostnadsuppskattning på hela eller delar av installationen. Utöver materialkostnad för det ventilerade golvet så måste övrigt material och arbete räknas med, tex rivning, flytspackling, cellplast, golvvärme, spånskiva, parkett, golvmatta, klinker, håltagning, väggar, ytskikt, golvlister, elinstallation etc.

 

Gå vidare:

 • Se sidan med kostnad för en ungefärlig kostnadsuppskattning.
 • Skicka ritning och övrigt underlag till oss för förslag och offert på materialet.
 • Gör en egen kalkyl över projektet, glöm inte förberedelser och nya ytskikt.
 • Se vilka kostnader som kan förekomma i ”Vanliga frågor
 • Säkerställ finansieringen med till exempel din bank, ha lite marginal för oförutsedda kostnader.
 

 

Lycka till med ditt projekt!