Jape Rökpuff ersätter farligt ämne

Titantetraklorid - farligt ämne som är skadligt att andas in.

Jape Rökpuff ersätter andra rökprodukter på marknaden som innehåller titantetraklorid (TiCl4). Detta är ett farligt och frätande kemiskt ämne som består av titan och klor. Ett mycket flyktigt ämne som reagerar kraftigt med vatten. När det kommer ut i luften reagerar det med luftfuktigheten (dvs vattenånga) och det bildas frätande saltsyra.

  Jape Rökpuff  Titantetraklorid 
Innehåll Propylenglykol, Glycerin Titantetraklorid
Faropictogram Ingen  acid_red.gifFara 
Klassificering av ämne/blandning Inte klassificerad Frätande. Irreversibla effekter på ögat. 
Risker Inga Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Inandas inte gaser, dimma, ångor eller sprej. Frätande. Irriterar ögonen och andningsorganen. Reagerar häftigt med vatten och bildar klor och väteklorid (saltsyra).
Livslängd Ingen begränsning, uppladdningsbart batteri och rökpatronen kan bytas ut. Bra funktion i 5-10 timmar. Maximal användningstid är 2 dygn, efter det finns det risk att förpackningen tar skada och inte håller tätt.
Avfall Batteri/laddare: elavfall
Rökpatron: metall
Gummibälg: brännbart
Förpackning: wellpapp
Farligt avfall
Frakt Ej farligt gods 6.1: Giftiga ämnen
8: Frätande ämne
Förpackningsgrupp I: Mycket farligt
Korrosivt Nej Ja, mycket. Förbrukad produkt ska ej förvaras i närheten av metaller.
Arbetsmiljö Ej farligt ämne och därmed inga gränsvärden. Reagerar med luftfuktighet och bildar aerosol av saltsyra. Risk för frätskador i luftvägarna och lungödem vid inandning.
Säkerhetsdatablad Jape Rökpuff, SDB